Čemu věnovat pozornost při pronájmu bytu cizinci

Za posledních několik let se na našem území objevuje stále větší množství cizinců, s tím, že cizincem se rozumí ten, kdo nemá české státní občanství, jejich pobyt se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Na co si dát pozor? O tom si přečtete v dnešním článku.

 

Před podepsáním článku

 

Pokud cizinec pochází z některé země Evropské unie, může se na našem území zdržovat po dobu 30 dnů bez omezení, po uplynuté této doby musí nahlásit svou přítomnost cizinecké policii. Jedná-li se o pobyt, který trvá více, než 3 měsíce, musí si zažádat o přechodný pobyt.

Důležité je v nájemní smlouvě přesně identifikovat osobu, tedy vypsat celé jméno, datum narození a číslo cestovního dokladu (u Čechů se uvádí rodné číslo, ovšem ne v každé zemi je rodné číslo nejdůležitějším identifikátorem).

U cizinců ze států mimo Evropskou unii záleží, odkud pochází. Mohou se na našem území nacházet buďto bez víza, nebo na základě krátkodobého víza uděleného Českou republikou, nebo jiným státem EU. Pokud u nás chce cizinec v naší zemi pobývat déle, musí získat dlouhodobé vízum.

Je třeba zajistit potřebné dokumenty, jako jsou povolení k pobytu, nebo délka víza. Kdyby totiž cizinci během nájmu skončila platnost víza, pronajímatel by z toho měl problémy, protože nájemní smlouva by zůstala stále platná, ale vymahatelnost mnohdy i nemožná.

VOLBA PRÁVA – jedná se o takové ustanovení, ve kterém se strany zavazují, jakým způsobem a před kterým orgánem budou řešeny případné spory, zde se doporučuje napsat to, že spory budou řešeny českými soudy a dle českého práva. Pakliže tato klauzule nebude součástí smlouvy, mohl by se případný spor řešit v zahraničí, třeba v zemi pobytu cizince.

 

Povinnosti po podpisu nájemní smlouvy

 

Rozhodne-li se cizinec k trvalému pobytu na území České republiky, je povinen na cizinecké policii přeložit dokad o zajištění ubytování.  Tím může být například ověřená kopie nájemní smlouvy/smlouvy o podnájmu, spolu s písemným souhlasem vlastníka.

Pronajímatel do 3 dnů od počátku platnosti nájemní smlouvy musí splnit ohlašovací povinnost. Jde o předložení vyplněného přihlašovacího tiskopisu, nebo nájemní smlouvy. Předložení že být jak osobně, tak elektronicky.

Cizinecká polici musí mít umožněný přístup do míst, ve kterých se může cizinec zdržovat. Cizinecká policie může dále požádat o domovní knihu s údaji o pronájmu. Domovní kniha se musí uchovávat 6 let od ukončení ubytování cizince. Pronajímatel je povinen nahlásit cizinecké policii případné úmrtí nájemce.

Po uplynutí doby nájemní smlouvy, by se měl cizinec odhlásit z místa pobytu. Kdyby to neodhlásil on, musí zrušit pobyt sám pronajímatel.